Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nr 87

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu nr 87

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 87 w Warszawie

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

 

§ 1

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

 

§ 2

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.


§ 3

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.      Rodzice ( opiekunowie prawni ): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, powiadamiania o stwierdzeniu objawów wszawicy  zarówno przedszkole, jak i inne dzieci i ich rodziców, z którymi dziecko miało kontakt, przeprowadzenie niezbędnych  czynności higienicznych

2.      Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3.      Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4.  Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu                                         w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§ 4

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych          na początku każdego roku szkolnego, informacje na maila grupowego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 

 

§ 5

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej – dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

§ 6

Opis procedury

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką w przedszkolu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

2. Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej lub w razie konieczności o przeprowadzonej kontroli higienicznej poprzez informację uzyskaną od nauczyciela grupy lub osoby upoważnionej przez dyrektora oraz wywieszenie stosowanej informacji na tablicy ogłoszeń lub drzwiach do każdej grupy.

3. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

4. Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

5. W sytuacji pojawienia się żywej wszy u dziecka, nauczyciel za zgodą dyrektora informuje rodzica o całej sytuacji, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zastosować leczenie. Po powrocie z kuracji następuje powtórne sprawdzenie głowy przez wyznaczonego pracownika.

6. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. Przedszkole w miarę możliwości udostępnia rodzicom broszury i informacje dotyczące postępowania w sytuacji pojawienia się wszawicy.

7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub radą rodziców, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. Za zgodą rady rodziców na terenie placówki może być dokonany przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę z zewnątrz.

 

8. Osoba,  którą dyrektor upoważnił do sprawdzania czystości głów po powrocie  dziecka  do przedszkola, u którego stwierdzono gnidy lub wszy sprawdza stan czystości głowy, czynność tą powtarza po upływie 7 – 10 dni.

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań  (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-27 15:52przez:
Opublikowano:2021-05-27 09:24przez:
Podmiot udostępniający: Przedszkole nr 87 w Warszawie
Odwiedziny:310

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.